Reglement

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN EEN GRATIS WORKSHOP

Art. 1 Organisatie
• De wedstrijd “Win een gratis Workshop” wordt georganiseerd door De Tafel van Zeven FV met maatschappelijke zetel
te Plumerlaan 5, 8900 Ieper
• Maak kans om een gratis zeefdruk workshop te winnen.
• Enkel bezoekers van De Tafel van Zeven op 6 oktober tussen 10u-17u maken kans op de gratis workshop.

Art. 2 Prijzen
• Te winnen: 1 deelname aan een workshop Zeefdruk op 9 november 2019 of 7 december 2019, georganiseerd door De Tafel van Zeven, ter waarde van €70
• Per bezoeker is maar één deelname mogelijk, ongeacht hoeveel foto’s de bezoeker plaatst.
• Deze prijs is niet overdraagbaar, vervangbaar of verplaatsbaar en zal in geen enkel geval in speciën uitbetaald
worden. Bij verlies wordt zij niet vervangen. De organisator behoudt zich tevens het recht voor deze actie
(voortijdig) te stoppen of eventueel de (voorwaarden van de) actie te wijzigen en de prijs te vervangen door
een soortgelijke prijs van eenzelfde waarde.

Art. 3 Deelname
• Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die in België gedomicilieerd is, mag deelnemen.
De werknemers van de organisator en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van
de huidige wedstrijd zijn van deelname uitgesloten.
• De deelname gebeurt op de Instagram- en Facebookprofielen van de bezoekers .
• Om de deelname te registreren zal de deelnemer een foto maken in de fotobooth van zichzelf en/of de achtergrond van de fotobooth. De deelnemer plaats vervolgens deze foto online op zijn Instagram- of Facebookprofiel en tagt daarin de Tafel van Zeven met Instagram- en Facebookhandle @detafelvanzeven
• Een bijschrift is wenselijk. Bijschriften die echter schade aanbrengen aan de naam van De Tafel van Zeven resulteren in een uitsluiting van de deelnemer.
• Een onvolledige deelneming zal onmiddellijke uitsluiting uit de wedstrijd als gevolg hebben.
• De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde periode
uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een
deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd.
• Elke deelname is persoonlijk en kan in geen geval doorgegeven worden aan derden.
• Elke poging tot fraude geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.
• Deelnemers begrijpen en aanvaarden deze algemene voorwaarden.

Art. 4 Bepaling van de winnaars
• Er wordt maar 1 winnaar bekend gemaakt.
• Uit de volledige deelnames stemmen de medewerkers van De Tafel van Zeven op hun favoriete foto. De deelnemer met de foto met de meeste stemmen van de medewerkers is de winnaar.
• De winnaar wordt na het einde van de actie bekend gemaakt op de Facebookpagina van De Tafel van Zeven en ontvangt een mail of persoonlijk bericht via Instagram en/of Facebook.
• De winnaar kan uitsluitend aanspraak maken op de prijs door de kennisgeving te beantwoorden binnen de 10 dagen.
• Het uitblijven van enige reactie of een laattijdige reactie heeft het verlies van de prijs tot gevolg en geeft het recht aan de organisator om de prijs toe te wijzen aan een plaatsvervangende winnaar.
• Het kennisgevingsbericht wordt geacht door de winnaar te zijn ontvangen op de datum en het tijdstip waarop deze door de organisator werd verstuurd.
• De winnaar is zelf aansprakelijk voor het gebruik van de prijs. Hij ontslaat de organisator van iedere aansprakelijkheid desbetreffend.

Art. 5 Reglement en aanvaarding
• Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijd reglement alsook elke
beslissing die de organisator zou nemen.
• De organisator is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.
• In geval van betwisting of voor de gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement, zullen de beslissingen van de
organisator onherroepelijk zijn en niet vatbaar voor beroep.

Art. 6 Mededelingen
• Er wordt geen enkele vorm van communicatie, zowel fysisch als elektronisch, gehouden over het verloop van de
wedstrijd. Behoudens in geval van mededeling van de winnaar en de aanvraag van een kopie van het reglement. Dit
geldt zowel tijdens de wedstrijd als na het afsluiten ervan.

Art. 7 Privacy

• Deze actie respecteert onze privacy verklaring. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de private levenssfeer hebben de deelnemers recht op inzage, verbetering en schrapping van hun persoonlijke gegevens die bij deze actie verzamelt worden.
Hiervoor kunnen de deelnemers contact opnemen via info@detafelvanzeven.be  of schriftelijk naar De Tafel Van Zeven, Plumerlaan 5, 8900 Ieper.

Art. 8 Aansprakelijkheid
• De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of enige andere
reden buiten de wil van de organisator de wedstrijd dient aangepast, opgeschort of geannuleerd te worden. De
organisator behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement aan te passen indien dit voor organisatorische
reden of in geval van overmacht noodzakelijk zou blijken.
• De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg
zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs.